අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 180 ක්

අද දිනය තුල වාර්තාවූ සමස්ථ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 180් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඒ අද රාත්‍රිය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 Views