இரட்டை குடியுரிமையுடையோருக்கு அரசியலில் ஈடுபடுவதற்கான உரிமை நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதே நிலைப்பாடு – அமைச்சர் கம்மன்பில

இரட்டை குடியுரிமையுடையோருக்கு அரசியலில் ஈடுபடுவதற்கான உரிமை நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதே அரசாங்கத்தின் பங்காளிக்கட்சிகளான தேசிய சுதந்திர முன்னணி , பிவிதுரு ஹெல உருமய மற்றும் ஜனநாயக இடதுசாரி முன்னணி என்பவற்றின் நிலைப்பாடாகும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views