20 ගැන විවාදය කල්දමන්න / විපක්ෂය ඉල්ලයි

මේ සතියේ පැවැත්වීමට නියමිතය 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ විවාදය කල් දැමීමට අවශ්‍ය පියවර…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views