හදිසි අවස්ථාවකදී ඔබට වැදගත් වන කෙටි දුරකථන අංක

හදිසි කරුණු සම්බන්ධයෙන් දැනුම්දීම සඳහා භාවිත කළ හැකි කෙටි දුරකථන අංක රැසක් පොලිසිය සඳහන් කරනවා.

එම අංක පහතින් ..

 

 

The post හදිසි අවස්ථාවකදී ඔබට වැදගත් වන කෙටි දුරකථන අංක appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views