සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුවේ සරප් කවුන්ටරය නැවත විවෘතයි

සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාලාභීන්ගේ අවශ්‍යතා පිළිබද සලකා බලා අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් කිහිපයක් ඉටු කරදීම වෙනුවෙන් දෙපාර්තමේන්තුවේ සරප් කවුන්ටරය නැවත විවෘත කර තිබෙනවා.

සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ එය අද සිට පෙරවරු 9 යි 30 සිට පස්වරු 2 යි 30 දක්වා විවෘතව තබන බවයි.

කොවිඩ් වසංගතයට අදාලව සෞඛ්‍ය අංශ විසින් පණවා ඇති නියම හා රෙගුලාසි අනුව සිමිත කාර්ය මණ්ඩලයක් රාජකාරී සදහා යොදවා ඇති බැවින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ඉටු කර ගැනීම සදහා පමණක් මෙම සේවාව භාවිත කරන්නැයි සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

The post සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුවේ සරප් කවුන්ටරය නැවත විවෘතයි appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views