සත්ව එන්නත් සියල්ල මෙරට මෙරට දී නිපදවීමට කටයුතු කෙරේ

පොල්ගොල්ල සත්ව විෂාණු රසායනාගාරයේ ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක ට චාරිකාවකට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඔක්තෝම්බර් 16 වැනි දින එක් විය.

වසරකට එන්නත් දෙලක්ෂ පනස් දාහක් නිපදවන ආයතනය සංවර්ධනය කොට වසරකට එන්නත් ලක්ෂ දහයක් පමණ නිපදවීමට අවශ්‍ය නවීන උපකරණ ලබාදීමට එහිදී එකඟතාව පළ කෙරිණ.

ඒ අනුව ආනයනික එන්නත් අඩුකර අපනයනය ඉහළ නැංවීමට සැලසුම් කෙරේ.

මෙයට පශු සම්පත් මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ, සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් හා සත්ත්ව විශාලන රසායනාගාරයේ නිලධාරීහු එක්වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 Views