විභාග මධ්‍යස්ථානවල සෞඛ්‍ය ගැටළු සඳහා විශේෂ දුරකථන අංකයක්

විභාග මධ්‍යස්ථානවල සෞඛ්‍ය සේවා සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා 1988 අංකය අමතන ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම් දීමක්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views