වසර 70 කට පසු කාන්තාවකට මරණ දඬුවම

ජාතික මට්ටමෙන් මෙන්ම ඇතැම් ප්‍රාන්තවල වෙන් වෙන් වශයෙන්ද තවමත් මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක වේ. මේ ආකාරයෙන් ඇමරිකාව තුළ ජාතික මට්ටමෙන් මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට යන අවස්ථාවක් ගැන මේ දිනවල අවධානය යොමුව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 Views