වනසංරක්ෂන ඇමති සි බි 27 වෙනිදා කුට්ටිකාඩුව දුපතට

කුට්ටිකාඩුව දුපත සම්බන්ධයෙන් වනසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ ගම්වැසියන් අතර පවතින අර්බුදය  නිරාකරණය කරගැනීම සදහා නිමල් ලාන්සා රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා මැදිහත් වෙයි. ඒ  අනුව ග්‍රාමීය මාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය නිමල් ලාන්සා මහතා  මුනක්කරයේ  ප්‍රජා  නියෝජිතයන් පිරිසක් සමග  වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය සි බි රත්නායක මහතා එම අමාත්‍යංශයේදී  හමුවී අද 19  සාකච්චාවක්  පවත්වා ඇත. එම සාකච්චාවට වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් […]

The post වනසංරක්ෂන ඇමති සි බි 27 වෙනිදා කුට්ටිකාඩුව දුපතට appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views