ලංකාවේ පළමු හා එකම අධි ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරය විවෘත කරයි

බූස්ස බන්ධනාගාරය අධි ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරයක් ලෙස නම් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views