රිජ්වේ රෝහලේ දරුවෙකුට සහ මවකට කෝවිඩ්19

බොරැල්ල ළමා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබීම සඳහා වයස අවුරුදු 2යි මාස 06ක් වයසැති දරුවෙකුට සහ

එම මවට කෝවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරුවී තිබෙන බවට වාර්තා වේ.

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

51 Views