යකඩ ඇන 11ක් ගිල්ලවා දුන් දස වද නිසා ගෘහ සේවිකාවට පිස්සු හැදිලා

මීට වසර 4 ට පමණ විදේශ රැකියාවක් සදහා ගිය ත්‍රීකුණාමලය ගෝමරන්කඩවල ප්‍රදේශයේ කාන්තාවකට ගෙහිමි කාන්තාව යකඩ ඇන 11ක් ගිල්වා අසාද්‍ය තත්වයෙන් ලංකාවට නැවත පැමිණ තිබෙනවා. එහිදී ඇය ඔවුනට එරෙහිව පැවරු නඩුවකින්ද ජය ලබා ලංකාවට පැමිණියද, ඇයට කිසිදු වන්දි මුදලක් හෝ රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා දී නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

45 Views