මුනක්කරයේ ධීවරයන් කුට්ටිකඩුවේ කදවුරු බදී

ප්‍රදේශවාසින් විසින් වසර 50 හකට ආසන්න කාලයක් ප්‍රයෝජනයට ගත් කුට්ටිකාඩුව දුපත මුහුදු මට්ටමට හරා කලපුවේ ගිල්වා අතුරුදහන් කිරීමට ධිවර සහ වනසංරක්ෂණ  දෙපාර්තමේන්තුව ගනුලබන උත්සාහය වලක්වා ගැනීම සදහා මුනක්කරයේ ජනතාව තාවකාලික කුඩාරම් ඉදිකර ගෙන දිවා රාත්‍රී දෙකෙහි දුපතේම රැදිසිටිමටතීරණය කර ඇත . අද දහවල් එහි යනවිට එම තාවකාලික කුඩාරම් තුල කාන්තාවන් විසින් දිවා ආහාරය පිළියෙළ කරනුද […]

The post මුනක්කරයේ ධීවරයන් කුට්ටිකඩුවේ කදවුරු බදී appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views