මුතුරාජවෙල හා මාඋස්සාව, පාරිසරික ආරක්ෂණ කළාප ලෙස නම් කරනවා

බස්නාහිර පළාතේ සංවේදී පරිසර කලාපයක් වන මුතුරාජවෙළ සහ මධ්‍යම පලාතේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි පන්සලාතැන්න- මාඋස්සාව පාරිසරික වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත් සංවේදී පරිසර පද්ධතීන් පාරිසරික ආරක්ෂණ කළාප ලෙස නම් කිරීම සඳහා අදාල ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

මීට අදාල තොරතුරු පත්‍රිකාව අද දින (19) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසන අතර ඇමැතිවරයා අද දින ඊට අදාල ලිපියට අත්සන් තබන ලදි.

මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා මෙම පරිසර පද්ධතින් දෙක මේ වනවිට දැඩි අනතුරු සහගත තත්ත්වයකට ලක්ව ඇති අතර එම පරිසර පද්ධතීන් දෙක සුරැකීම මෙම වැඩ පිළිවෙළේ අරමුණයි.

ජෛව විවිධත්වයෙන් යුත් මෙම වැදගත් පරිසර පද්ධති දෙක සුරැකීම සඳහා ඒවා පරිසර ආරක්ෂණ කළාප ලෙස නම් කිරිමේ ගැසට් පත්‍රය පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය මත කඩිනමින් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසා සිටියි.

The post මුතුරාජවෙල හා මාඋස්සාව, පාරිසරික ආරක්ෂණ කළාප ලෙස නම් කරනවා appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 Views