මාතලේ ෂෙඩ්වලින් උපත් පාලන කොපු නොමිලේ…

මාතලේ දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් උපත් පාලන කොපු නොමිලේ ලබාගත හැක. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44 Views