“බලය අවශ්‍ය වන්නේ ජනතා විරෝධී වීමටයි” – රාජිත සේනාරත්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී – සමගි ජන බලවේගය

The post “බලය අවශ්‍ය වන්නේ ජනතා විරෝධී වීමටයි” – රාජිත සේනාරත්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී – සමගි ජන බලවේගය appeared first on aithiya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views