පොදු ප්‍රවාහන බස් රථ ටිකට්පත ලබාදීම

පොදු ප්‍රවාහන බස් රථ අනතුරකදී වන්දියක් ලබා ගනීමට ඔබට ඇති වැදගත්ම සාක්ෂිය ටිකට් පතයි. ටිකට්පත ලබාදීම කොන්දොස්තරගේ වගකීම වන අතර එය ඉල්ලීම මගියාගේ වගකීම වේ. මේ සම්බන්දයෙන් මහජනතාව දැක්වූ අදහස් හා වගකිවයුතු නිලධාරීන් දැක්වූ අදහස්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views