පැමිණිල්ලක් දැමීමට පැමිණි තරුණයන්ට මිරිහාන පොලීසියෙන් ප්‍රහාරයක් (වීඩියෝ)

ඉකුත් ඔක්තෝබර් 05 වන දා රාත්‍රි පැමිණිල්ලක් දැමීමට පැමිණි තරුණයන් පිරිසකට මිරිහාන පොලීසිය විසින් එල්ල කෙරූ අමානුෂික ප්‍රහාරය ඔවුන්ගේ මානුෂික අයිතිවාසිකම් දැඩි ලෙස උල්ලංඝනය කරමින්, කෘර වධ හිංසා පමුණුවමින්, තම බලය අවභාවිතා කෙරූ සිද්ධියට සම්බන්ධ පොලිස් නිලධාරීන්ට එරෙහිව යුක්තිය සහ සාධාරණය ඉටු කරන ලෙස අගතියට පත් සියලු දෙනා ඉල්ලා සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

56 Views