නිරෝධායන නීති තද කෙරේ, නීති ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කෙරේ

නිරෝධායනය සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආඥා පනත යටතේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් විශේෂ නියෝග ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views