නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පවතින ප්‍රදේශවල වෙළඳසැල් සහ ඖෂධසැල් හෙට විවෘතයි

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පවතින ප්‍රදේශවල වෙළඳසැල්, සුපිරි වෙළඳසැල් සහ ඖෂධසැල් හෙට උදෑසන 8 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා විවෘත කර තබන බව යුද හමුදාපති පවසනවා.

The post නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පවතින ප්‍රදේශවල වෙළඳසැල් සහ ඖෂධසැල් හෙට විවෘතයි appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views