නව නිරෝධායන නීති ඇතුළත් විශේෂ ගැසට් පත්‍ර‍ය නිකුත් කිරීමට පියවර

ව නිරෝධායන නීති ඇතුළත් විශේෂ ගැසට් පත්‍ර‍ය නිකුත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමිය පියවර ගෙන තිබෙනවා. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

52 Views