දිනකට සිදු කරන PCR පරීක්‍ෂණ 10,000 ට ළංවෙයි

දිනකට සිදු කරන PCR පරීක්‍ෂණ වාර්තා ගත මට්ටමකට පැමිණ ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views