කෝවිඩ් නිසා සති අන්තයේදී බස් රථ ධාවනය 30% දක්වා අඩු වෙලා

කෝවිඩ්-19 තත්ත්වය නිසා බස් රථවල ගමන් කරන මගී ප්‍රමාණය 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් පහත වැටී තිබෙන බවත්, මේ නිසා සති අන්තයේදී බස් රථ ධාවනය 30% දක්වා අඩු වූ බවත් බස් හිමියන්ගේ සංගම් සඳහන් කරති.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views