කොළඹ වරායේ PCR යන්ත්‍ර 07 හිරවෙලා

පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ දෛනික ධාරිතාවය 7500 දක්වා වැඩි කිරීම සඳහා තවත් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ යන්ත්‍ර හතක් මිලදී ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 Views