එල් පී ල් කණ්ඩායම් එලියට

බොහෝ දෙනා බලා සිටි ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් (එල්පීඑල්) වෙන්දේසිය අද සාර්ථක අයුරින් අන්තර්ජාල මගින් සිදුවිය. එක් කණ්ඩායම් 5 න් ක්‍රීඩකයන් 20 දෙනෙකු තෝරා ගැනීමට කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වය සමත්වූහ.

යම් කණ්ඩායම් ක්‍රීඩකයින් තෝරා නොගත් ස්ථාන සදහා නොවැම්බර් 1 වන විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට තම තේරීම් අවසන් කළ යුතුය බව එල් පි ල් තරගාවලියේ අධ්‍යක්ෂ සහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් උපසභාපති රවීන් වික්‍රමරත්න පැවසුහ.

-  - Finals-  - Finals2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views