උසස් පෙළ විභාග මධ්‍යස්ථානවල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තර කිරීමට පියවර

උසස් පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන පාසල්වල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සදහා අමතර ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views