ඇඳිරි නීතිය ඇති ප්‍රදේශ හරහා යාමේදී වාහන නැවතීම තහනම් / පොලිසිය

නුවර පාරේ සහ මීගමුව පාරේ ගමන් ගන්නා වාහන නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views