ආසාදිතයින් 2162 ක්

ඔක්තෝබර් 19 වැනි දා නව කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 87 දෙනෙකු වාර්තා වූ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කියයි.

වාර්තා වූ ආසාදිතයින් 19 ක් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල වෙසෙන ආශ්‍රිතයන් හෝ කාර්යය මණ්ඩලය 21 ක් හා ආශ්‍රිතයින් අතර වෙති.

ඒ අනුව ආසාදිත මුළු සංඛ්‍යාව 2162 ක් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views