ආමර්වීදිය පොලිස් මුරපොළේ 16ක් නිරෝධායනයට

ආමර් විදිය පොලිස් මුරපොළේ ස්ථානාධිපතිවරයා ඇතුළු නිලධාරින් 16 දෙනෙකු නිරෝධායනයට යොමු කිරිමට පියවර ගෙන තිබෙනවා….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

41 Views