අදත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 47ක් හමුවෙයි

දිවුලපිටිය කොරෝනා පොකුරට අදාළව තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 47 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව දිවුලපිටිය කොරෝනා…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

32 Views