සිනමා ශාලා වැසේ

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සියලුම සිනමා ශාලා තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර ගැනේ.

ශ්‍රි ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව පවසන්නේ පවතින කොරෝනා අවධානම හේතුවෙන් අදාල පියවරට එළැබි බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

78 Views