ලංකාව දැන් ලෝක බලවතුන්ගේ කෙලි බිමක් වෙලා – – ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

මාධ්‍යවේදියා ::

ලංකාව දැන් ලෝක බලවතුන්ගේ කෙලි බිමක් වෙලා – – ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුව 2020.10.18

The post ලංකාව දැන් ලෝක බලවතුන්ගේ කෙලි බිමක් වෙලා – – ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ appeared first on මාධ්‍යවේදියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

25 Views