මුන්නක්කරයේ කාන්තාවන් කුට්ටිකාඩුව සටනේ පෙරමුණ ගනී

වසර පනහකට අධික කාලයක් මුන්නක්කරය ගම්වාසීන් ගේ දරුවන් ක්‍රීඩාකළ කුට්ටිකාඩුව  දුපතේ නැනැල්ල මහුදු මට්ටමට හරා පස් ඉවත්කිරීමට දිසා  වනසංරක්ෂණ නිලධාරිනිය හදිසියේම කල  තීරණය කඩිමුඩියේ ක්‍රියත්මක කිරීමට පැමිණි මිගමුව කලපු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත් කරුවන්ට ප්‍රදේශයේ කාන්තාවන්ගෙන් සහ පාසැල් දරුවන් එල්ල කල දැඩි පීඩනය හමුවේ  නැනැල්ලහැරීම අත්හැරදමා යාමට සිදුවිය. කොවිඩ් වසංගතය පාලනයටත් වඩා හදිසි කටයුතක් ලෙස මෙය […]

The post මුන්නක්කරයේ කාන්තාවන් කුට්ටිකාඩුව සටනේ පෙරමුණ ගනී appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views