මිනුවන්ගොඩට – දිවුලපිටියට වේයන්ගොඩට ආහාර හිඟයක්

දින 13ක් පුරා මිනුවන්ගොඩ, දිවුලපිටිය සහ  වේයන්ගොඩ යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට පවතින නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය නිසා එම පොලිස් වසම තුනේ පදිංචිකරුවන් දැඩි ආහාර හිඟයකට මුහුණපා සිටින බව ඔවුහු පවසති. 

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views