මහනුවර පෞද්ගලික රෝහලේ පී.සී.ආර්. වැරදී කොරෝනා කියු තරුණයාට කෙරෝනා නෑ

මහනුවර නගරයට ආසන්න පෞද්ගලික රෝහලක රසායනාගාරයකින් පිසීආර් පරික්ෂණයක් සිදු කරගත් මුරුතලාවේ පදිංචි පෞද්ගලික දුරකථන සමාගමක සේවයේ නියුතු 25 හැවිරිදි තරුණයාට කොරෝනා වසංගතය ආසාදිත වී නැති බවට එම රෝහලේ රසායනාගාරය මගින් දෙවන වරට ලබාදී ඇති පරික්ෂණ වාර්තාවෙන් පසු   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views