මධ්‍යම පළාතේ කාන්තාවන්ට කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පුහුණුවක්.

මධ්‍යම පළාතේ කාන්තාවන්ට කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පුහුණුවක්. කිරි ආශ්‍රීත නිෂ්පාදන පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වන මධ්‍යම පළාතේ කාන්තාවන් වෙනුවෙන් පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 Views