මදුරු මර්ධන සතිය ඇරඹේ

මදුරු මර්ධන සතිය ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

ඒ ඔක්තෝබර් මස 14 වන දා සිට 20 දක්වා ය.

වැසි සමය වැඩි වීමත් සමග දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක මදුරු ග්‍රහණයේ වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කර ඇත.

දැඩි අවදානම සහිත සෞඛ්‍ය නිළධාරි කාර්යාල බල ප්‍රදේශ 53ක් හා අවදානම සහිත සෞඛ්‍ය නිළධාරි කාර්යාල බල ප්‍රදේශ 147ක් විශේෂ මදුරු මර්ධන වැඩසටහනේ දීප ව්‍යාප්ත කර ඇත.

කොරෝනා මර්ධනයට අදාල මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව නිළධාරිහුු පරිශ්‍ර පරික්ෂා කිරීම සිදු කරති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

94 Views