මතුගම ගම්මාන 3ක් හුදෙකළා කරයි

මතුගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ , ඕවිටගල, බදුගම හා බදුගම නව ජනපදය යන ගම්මාන හුදෙකළා කර…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 Views