බුර්කා තහනමට මුස්ලිම් ඇමතිවරු එකඟ වෙද්දී අගමැතිගෙන් දැඩි විරෝධයක් !

burka
 
රටේ වත්මන් නොසන්සුන්තාවය හේතුවෙන් මුස්ලිම් කාන්තාවන් පළඳින බුර්කාව තහනම් කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇති අතර ඒ සඳහා අගමැතිවරයා දැඩි විරෝධයක් එල්ල කර ඇති බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

65 Views