පෞද්ගලික සේවා අංශ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස 60 දක්වා ඉහළ දැමීමට සලකා බලනවා

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස හැට දක්වා ඉහළ දැමීමට සලකා බලන බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පැවසීය.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

52 Views