පරණ කාර් අපනයනයට අවසර

කෞතුක වටිනාකමකින් යුත් වාහන අපනයනය කිරීමට අවස්ථාව දෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම අමුණුගම මහතා පැවැසීය.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 Views