තවත් හුදකලා ගම් 3 ක්

මතුගම ප්‍රදේශීය ⁣ලේ්කම් කොට්ඨාසයේ ඕවිටිගල, බදුගම සහ බදුගම නවජන පදය යන ගම්මාන හුදකලා ගම්මාන ලෙස නම් කළ බව පොලිස් මූලස්ථානය පවසයි.

අදාල බල ප්‍රදේශ තුළ ගමන් කිරීම, ප්‍රදේශ වලින් පිටතට ගමන් කිරීම, ප්‍රදේශ හරහා ගමන් කිරීම හා ප්‍රදේශ තුළට ඇතුල්වීම තහනම් වේ.

අ.පො.ස(උ.පෙ) සදහා පෙනී සිටින අපේක්ෂකයින්ට විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත ගමන් කිරීමට අවසර ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

47 Views