ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි රොෂාන් රාජපක්ෂට නව අධ්‍යක්ෂක ධූරයක්

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි රොෂාන් රාජපක්ෂ මහතා පොලිස් පරිසර සංරක්ෂණ කොට්ඨාසයේ සහ ජනාධිපති කාර්යාල විශේෂ පැවරුම් හා පාරිසරික කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂ ලෙස පත් කර තිබෙනවා.

රොෂාන් රාජපක්ෂ මහතා මහජන සම්බන්ධතා හා පරිසර අලංකාරය සහ පරිසර ආරක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධ අත්දැකීම් ඇති නිලධාරියෙක් වන අතර

මේ ධූරයට අමතරව පොලිස් පරිසර ආරක්ෂණ හා පුරාවිද්‍යා කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස ද ඒ මහතා රාජකාරි සිදු කරනු ලබනවා.

The post ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි රොෂාන් රාජපක්ෂට නව අධ්‍යක්ෂක ධූරයක් appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

31 Views