ගම්පහ පවුල් 75,000 කට පන්දහසේ දීමනාවක්

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය සමග ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පීඩාවට පත්ව සිටින 75,000 කට ආසන්න පවුල්වලට රුපියල් 5,000…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 Views