කිලෝව රු 100 බැගින් මාතලේ ලොකුළුණු මිලදී ගැනීම අරඹයි

කිලෝව රු 100 බැගින් මාතලේ ලොකුළුණු මිලදී ගැනීම අරඹයි ලොකුළුනු වගා කරන ගොවියාට සහන සැලසීමේ රජයේ වැඩ පිළිවෙල යටතේ මාතලේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

45 Views