කටුනායක පොලිස් ප්‍රදේශයට නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය.

කටුනායක පොලිස් ප්‍රදේශයට නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය. ————————————————————- හෙට (15) පෙ.ව 5.00 සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු කටුනායක පොලිස් ප්‍රදේශයට නිරෝධායන

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 Views