ආණ්ඩුව කොරෝනා රෝගය පිළිබදව තොරතුරු වසන් කරනවා – සමස්ත ලංකා රජයේ ‌‌වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය

මාධ්‍යවේදියා ::

ආණ්ඩුව කොරෝනා රෝගය පිළිබදව තොරතුරු වසන් කරනවා – සමස්ත ලංකා රජයේ ‌‌වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය කොරෝනා වසංගතය පිළිබඳව සමස්ත ලංකා රජයේ ‌‌වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුව 2020.10.16

The post ආණ්ඩුව කොරෝනා රෝගය පිළිබදව තොරතුරු වසන් කරනවා – සමස්ත ලංකා රජයේ ‌‌වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය appeared first on මාධ්‍යවේදියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 Views