අදත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 22ක් හමුවෙයි / දිවුලපිටිය පොකුර 2036 යි

අද දිනයේදී කොරෝනා ආසාදිතයන් 22ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව දිවුලපිටිය පොකුරේ ආසාදිතයන් ගණන 2036 ක්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views