நலங்கள் நல்கும் நவசக்திகள் : ஆயகலைகளை ஏய உணர்விக்கும் தூயவள்

அன்னை சக்தியைப் போற்றி செய்யும் நவ இரவுகள் ஆரம்பமாகியுள்ளன. உலகைக் காக்கும் சக்தியானவள் அனைத்து உயிர்களிடத்தும் அருட்சக்தி வழங்கி எவ்வகையிலும் காத்து நிற்கின்றாள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views